Licenční podmínky

TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN „PODMÍNKY“) SE TÝKAJÍ UŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB DISTRIBUOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ DENEVY S.R.O. KONCOVÝM UŽIVATELŮM

 

Společnost Denevy s.r.o.
IČO: 02995107
Sídlo: Ocelářská 35/1354, Praha 9 – Libeň, 190 00
Telefon: 774 494 633
E-mail: sales@denevy.eu
(dále jako „Poskytovatel“)

 

a

Nabyvatel – koncový uživatel softwaru

 

PRO POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB JE NUTNÉ SOUHLASIT A PŘIJMOUT TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY. POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB JE BRÁNO JAKO VYJÁDŘENÍ SOUHLASU S TĚMITO PODMÍNKAMI A JEJICH DODRŽOVÁNÍM. TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ KE VŠEM VERZÍM PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB.

 

1 Platnost licenčních podmínek

1.1 – Tyto licenční podmínky se týkají užívání služby nebo produktů, jejichž autorem nebo distributorem je Poskytovatel (dále též „Předmět licence“). Tyto licenční podmínky přijímáte jako koncový zákazník (dále jen „Nabyvatel“)

1.2 – Nabyvatelem Předmětu licence může být právnická osoba, právnická osoba podnikatel i fyzická osoba.

1.3 – Tyto Licenční podmínky vstupují v platnost přijetím a jejich platnost končí ukončením. Společnost Denevy s.r.o. může možnost používání Předmětu Licence a udělenou Licenci kdykoli dle vlastního uvážení i bez příčiny ukončit tím, že Nabyvatele bude informovat o vypršení platnosti Produktu nebo Služby nebo o  ukončení Produktu nebo Služby. Používání Předmětu Licence bude automaticky  ukončeno, pokud Nabyvatel poruší Licenční podmínky nebo neoprávněně zkopíruje Předmět licence. Po ukončení musí Nabyvatel Produkt nebo Službu okamžitě přestat využívat

 

2 Licence

2.1 – Poskytovatel tímto uděluje Nabyvateli – a Nabyvatel přijímá – osobní, nevýhradní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou, zrušitelnou a omezenou licenci na používání Předmětu licence (dále jako „Licence“).

2.2 – Licence je udělena na dobu určitou.

2.3 – Licence je Nabyvateli poskytnuta pro Nabyvatelem zvolený počet uživatelů a časové období.

2.4 – Nabyvatel má právo měnit počet uživatelů i prodlužovat dobu trvání Licence za podmínek definovaných Poskytovatelem.

2.5 – Nabyvatel bere na vědomí, že může být po každé změně počtu uživatelů či délce trvání Licence vygenerována nová Licence, která je platná od okamžiku platby na další období či změně počtu uživatelů.

2.6 – Licenční nebo jiný autorizační kód je Nabyvateli poskytnut na základě objednávky pomocí webového portálu nebo emailem definovaným Nabyvatelem.

2.7 – Nabyvatel nemá právo udělit třetím osobám podlicenci(e).

2.8 – Nabyvatel nemá právo postoupit Licenci bez souhlasu Poskytovatele.

2.9 – Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny licenčních podmínek a změny Předmětu licence.

2.10 – Poskytovatel Licence jakožto vlastník nebo distributor disponuje veškerými právy a právními tituly, subjektivními právy jako jsou veškeré patenty, autorská práva, obchodní tajemství, ochranné známky. Tyto a další související duševní práva společně s nárokem na tyto práva zůstávají ve vlastnictví společnosti Denevy s.r.o.

2.11 – Povinnosti Nabyvatele Licence: Není dovoleno odesílat do Produktu nebo Služby žádné automatizované nebo nahrané dotazy, pokud to písemně neschválí společnost Denevy s.r.o.; používat Produkt nebo Službu k jiným než povoleným účelům, které plynou ze samotné povahy dané Produkty nebo Služby; přistupovat k Produktu nebo Službě pomocí softwaru nebo jiného způsobu, než je povolen společností Denevy s.r.o.; jakýmikoli způsoby dekompilovat, převádět ze strojového kódu, provádět zpětnou analýzu ani jinak se pokoušet odvodit, přebudovat, identifikovat nebo odhalit zdrojový kód, základní nápady nebo algoritmy Produkty či Služby; odstranit ze Softwaru oznámení, štítky nebo značky týkající se vlastnických práv; používat Produkt nebo Službu pro účely srovnání s produkty nebo službami třetích stran.

 

3 Licenční poplatek

3.1 – Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci za úplatu (dále jen „Odměna“)

3.2 – Odměna za užívání Předmětu licence se liší podle počtu uživatelů a podle období užívání, jaké si Nabyvatel objedná. Nabyvatel primárně spravuje svoji Licenci, počet uživatelů a dobu trvání ve svém profilu na webovém portálu Poskytovatele.

3.3 – Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Licenci částku, která je vypočtena na základě kalkulace dle počtu uživatelů a délky období trvání Licence.

3.4 – Pokud Nabyvatel provede změnu počtu uživatelů či prodloužení doby Licence, souhlasí tím se zaplacením Odměny odpovídající změnám, které vykonal.

3.5 – Nabyvatel bere na vědomí, že mu je umožněno používání softwaru až po zaplacení Licenčního poplatku.

4 Počet uživatelů

4.1 – Nabyvatel má právo na změnu počtu uživatelů.

4.2 – Změnu počtu uživatelů může Nabyvatel provést pomocí webového portálu pro správu Předmětu licence ve svém uživatelském účtu.

4.3 – Nabyvatel bere na vědomí, že mu může být po změně počtu uživatelů vygenerován nový licenční klíč, nahrazující předešlý platný licenční klíč, pro aktuální počet uživatelů.

4.4 – Nově přidaní uživatelé mají platnou Licenci od zaplacení Licenčního poplatku na zvolenou dobu.

4.5 – Nabyvatel bere na vědomí, že při snížení počtu uživatelů nemá nárok na vrácení poměrné části zaplaceného Licenčního poplatku.

 

5 Prodloužení licence

5.1 – Nabyvatel má právo na prodloužení licence.

5.2 – Licenci si Nabyvatel prodlouží pomocí webového portálu Poskytovatele nebo jinak po písemné komunikaci s Poskytovatelem.

5.3 – Nabyvatel bere na vědomí, že mu může být po prodloužení Licence vygenerován nový licenční klíč, který je platný po dobu zvoleného období od zaplacení Licenčního poplatku odpovídajícího prodloužené době pro užívání Předmětu licence.

5.4 – Poskytoval si vyhrazuje právo neumožnit pokračování využívání Předmětu licence v případě, že Nabyvatel řádně nezaplatí za prodloužení licence.

5.5 – V případě, že Licenci vyprší platnost a Nabyvatel chce pokračovat ve využívání Předmětu licence, je povinen Licenci obnovit do 30-ti dnů od data uplynutí předplaceného období. V případě, že se tak nestane, je účet Nabyvatele smazán spolu s vloženými daty.

5.6 – Poskytoval si vyhrazuje právo Licenci neprodloužit.

 

6 Uzavření smlouvy

6.1 – Nabyvatel je oprávněn učinit kroky k přijmutí licenčních podmínek a to zejména volbou počtu uživatelů a dobou trvání Licence. Odesláním a zaplacením objednávky prostřednictvím webového portálu pro správu softwaru či odesláním formuláře sloužícímu k získání limitované trial verze na webových stránkách Poskytovatele vyjadřuje Nabyvatel souhlas s Licenčními podmínkami.

 

7 Platební podmínky

7.1 – Nabyvatel se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část bankovním převodem na bankovní účet č. ú. 2200591940, vedený u Fio banky a.s. V případě zahraniční platby pak na IBAN: CZ9220100000002200591940, SWIFT: FIOBCZPPXXX.

7.2 – Nabyvatel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zaplatit Odměnu předem.

7.3 – Poskytovatel může po individuální domluvě Nabyvateli umožnit měsíční či jinou frekvenci plateb.

8 Dodací podmínky

8.1 – Předmět licence je dodáván jako Produkt nebo Služba, kdy Poskytovatel umožní přístup k autonomní instanci Předmětu licence určenou výhradně k užívání Nabyvatelem. Přístupové údaje jsou dodávány v elektronické podobě na e-mailovou adresu, která je uvedena v profilu Nabyvatele, který bude spravovat přístupové údaje pro další uživatele autonomní instance Předmětu licence.

9 Uchování dat

9.1 – Předmět licence je dodáván jako Produkt nebo Služba, kdy Poskytovatel umožní přístup k autonomní instanci Předmětu licence určenou výhradně k užívání Nabyvatelem. Přístupové údaje jsou dodávány v elektronické podobě na e-mailovou adresu, která je uvedena v profilu Nabyvatele, který bude spravovat přístupové údaje pro další uživatele autonomní instance Předmětu licence.

10 Ochranné známky

10.1 – Ochranné známky, obchodní názvy, názvy produktů a loga („Ochranné známky“) třetích stran, které jsou součástí Produktu nebo Služby nebo jsou používané v rámci Produktu a Služby jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků a používání těchto Ochranných známek je možné pouze s ohledem na prospěch vlastníka ochranné známky. Účelem použití těchto ochranných známek je vyjádřit interoperabilitu a neznamená spojení společnosti Denevy s.r.o. s takovou společností ani prosazování či schvalování takové společnosti a jejích Produktů či Služeb ze strany společnosti Denevy s.r.o.

11 Omezená záruka

11.1 – Tento Produkt nebo Služba je v rámci Licence poskytována „jak je“ a společnost Denevy s.r.o. se zříká jakýchkoliv záruk, výslovných či implikovaných včetně například implikovaných záruk obchodovatelnosti, protiprávního jednání nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Denevy s.r.o. nezaručuje, že Produkt nebo Služba bude odpovídat Nabyvatelovým potřebám, očekáváním nebo zamýšlenému používání ani že bude k dispozici bez přerušení, bez chyb či úplně zabezpečená. Společnost Denevy s.r.o. nezaručuje, že transkripce nebo další informace poskytované prostřednictvím služby jsou pravé, přesné nebo kompletní. Nabyvatel souhlasí, že spoléhání se na transkripci nebo na informace poskytnuté společností Denevy nebo dostupné prostřednictvím služby je na riziko Nabyvatele.

12 Omezená záruka

12.1 – Produkt nebo Služba nemusí být příležitostně k dispozici nebo může být přerušena, a to z různých důvodů, jako jsou environmentální či topografické podmínky, selhání zařízení včetně internetu, počítačů, telekomunikací a dalších věcí, z nichž mnohé nemá společnost Denevy s.r.o. pod kontrolou. Za výpadky Produktu nebo Služby není odpovědná společnost DENEVY. Společnost DENEVY nenese odpovědnost za žádné škody v důsledku narušení soukromí při komunikaci přes takové sítě.

12.2 – Za žádných okolností společnost Denevy nenese odpovědnost za škody vyplývající ze ztráty nebo poškození dat, zisku, prodeje nebo z používání Produktu nebo Služby ani za jakékoliv zvláštní, nepřímé, náhodné, následné nebo exemplární škody vyplývající nebo související s používáním či prováděním Produktu či Služby nebo jejím vylepšením či úpravou, a to bez ohledu na způsob jednání, ať již v rámci smlouvy, přečinu nebo jiným způsobem, a to i v případě, že společnost Denevy s.r.o. byla o možnosti takových škoda informována. Celková odpovědnost společnosti Denevy za škody způsobené Produktem či Službou v žádném případě nepřekročí částku 1 000 EUR nebo ekvivalent částky 1 000 EUR v místní měně.

13 Náhrada škod

13.1 – Společnost Denevy s.r.o. a její dodavatele, nástupce, přidružené společnosti, agenty, poskytovatele licence, nabyvatele licence a pověřené osoby je Nabyvatel povinnen hájit a nebude je považovat za zodpovědné za nároky, škody, ztráty nebo výdaje (včetně například poplatků a nákladů na právní zastoupení) způsobené společností Denevy s.r.o.v souvislosti se všemi nároky, žalobami, rozsudky a soudními řízeními vyplývajícími z používání Produktu nebo Služby Nabyvatelem, včetně například kvůli křivému obvinění, pomluvě, urážce na cti či porušení autorských práv nebo jiného vlastnického práva vzhledem k materiálu přenesenému pomocí Produktu nebo Služby, kvůli zranění, smrti nebo poškození majetku v důsledku používání nebo nepoužívání Produktu nebo Služby.

 

14 Související služby

14.1 – Poskytovatel poskytuje následující placené poradenské činnosti, údržbu či jiné technické služby v souvislosti s poskytnutou licencí podle této smlouvy:

14.2 – Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele přes vzdálenou podporu činí 800 Kč (bez DPH) za každou započatou hodinu.

14.3 – Služby poskytnuté na základě tohoto článku budou Poskytovatelem účtovány samostatně. Pro účely ostatních článků této Smlouvy se však finanční částky dle tohoto článku Smlouvy považují za část Odměny.

15 Ukončení licence

15.1 – V případě, že se Nabyvatel rozhodne předčasně ukončit využívání Licence, má právo zažádat o vrácení poměrné části Licenční odměny. Zároveň bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen tuto žádost vyřídit kladně.

15.2 – Pokud bude Nabyvatel chtít získat data, která vložil do Předmětu licence, je povinen si tyto data písemně vyžádat, a to nejpozději do 30 dnů od uplynutí předplaceného období Licence či písemného dodání rozhodnutí o ukončení využívání Licence. Pokud tak Nabyvatel neučiní, Poskytovatel není povinen data po uplynutí této lhůty poskytnout Nabyvateli či dále data uchovávat.

15.3 – V případě porušení Licenčních podmínek má Poskytovatel nárok požadovat po Nabyvateli kompenzaci formou právní a odpovídající náhrady škody způsobenou porušením těchto podmínek Nabyvatelem.

16 Rozhodné právo

16.1 – Tyto licenční podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2358 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

17 Závěrečné ústanovení

17.1 – Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení těchto podmínek nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení těchto podmínek, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu těchto podmínek.

17.2 – Tyto licenční podmínky nabývají platnost a účinnost dnem 1.1.2019.

Provedením Závazné objednávky, vyjadřuje Nabyvatel souhlas s těmito Licenčními podmínkami. Souhlas je vyjádřen také odesláním objednávkového formuláře či formuláře pro získání limitované trial verze zdarma.