Technické a obchodní podmínky provozu na vlastní infrastruktuře

Tyto technické a obchodní podmínky provozu na vlastní infrastruktuře (dále jen „Podmínky“) jsou platné pouze pro ty zákazníky, kteří se dobrovolně rozhodli provozovat Juno.one (dále jen „Produkt“) na vlastní infrastruktuře. Pro zákazníky, kteří používají Produkt v cloudu nejsou relevantní. Tyto Podmínky rozšiřují Všeobecné obchodní podmínky a technické podmínky o doporučení a Vaše povinnosti, pokud provozujete Produkty na Vaší vlastní infrastruktuře. Takový provoz je pro Vás jako zákazníka vždy náročnější než provoz v cloudu, zvažte proto provoz v cloudu. Cílem těchto Podmínek je zajistit bezproblémový provoz Produktu na Vaší infrastruktuře, povinnosti zde uvedené vyplývají z potřeb bezpečného a bezproblémového provozu Produktu. Nedodržením těchto Podmínek provozu ztrácíte právo na záruku. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, služby a produkty na své infrastruktuře neprovozujte.

Váš závazek, povinnosti a součinnost

 1. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky jsou pro Vás závazné a budete se jimi řídit od chvíle, kdy začnete provozovat Produkt na Vaší infrastruktuře (on-premise) až do okamžiku, kdy provoz Produktu ukončíte nebo kdy vyprší Vaše právo na užití.
 2. Podmínky jsou podřízené Všeobecným obchodním podmínkám a jsou nadřazené všem Smluvním dokumentům uzavřeným v souvislosti s Produkty a Službami mezi vámi a Poskytovatelem nebo Dodavatelem. Jsou tedy vždy nedílnou součástí Smluvních dokumentů.
 3. Prohlašujete, že máte oprávnění jednat jménem společnosti, pro kterou provoz Produktu zajišťujete a že s nimi seznámíte všechny technické pracovníky, kteří by svým rozhodnutím nebo aktivitou mohli tyto podmínky porušit.
 4. Vaší povinností je dodržovat a udržovat všechny zde uvedené softwarové a hardwarové podmínky pro provozování Produktu a umožnit pravidelné spouštění aktualizace Produktu.
 5. Vaší povinností je umožnit automatickou kontrolu Licenčního klíče licenčnímu serveru, který umožňuje ověřit Vaši licenci a poskytovat služby aktualizace a oprav software.
 6. Prohlašujete, že v případě potřeby poskytnete přiměřenou součinnost, zejména umožníte přímý a vzdálený přístup k Produktům pro potřeby údržby, pokud to situace bude vyžadovat.
 7. Poskytnuté právo užití Produktů (licence) se vztahuje k rozsahu Vámi zakoupených nebo předplacených Produktů.
 8. Berete na vědomí, že nedodržením těchto podmínek a doporučení zde uvedených ztrácíte právo na záruku.
 9. Berete na vědomí, že Poskytovatel opravuje a vylepšuje Produkt pomocí aktualizací a že pokud neumožníte Produkt aktualizovat, tedy přestanete nebo svým jednáním neumožníte využívat Služby údržby software, ztrácíte právo na záruku. Také berete na vědomí, že v případě nezbytné nápravy takového odepření nebo znemožnění aktualizace a údržby bude tato náprava prováděna formou dalších zpoplatněných služeb ze strany Poskytovatele nebo jeho smluvního partnera.
 10. Berete na vědomí, že Podmínky se mohou v souladu s technickým pokrokem a s požadavky na bezpečnost nebo na soulad s legislativou v průběhu času měnit.
 11. Jakékoliv výjimky z těchto Podmínek musí být řešeny individuálně formou dalších zpoplatněných služeb.
 12. "Vy" v rámci těchto podmínek znamená Vy osobně a všichni zaměstnanci a pracovníci Vaší společnosti nebo externí pracovníci, kteří mají Vaše oprávnění a souhlas k jednání nebo budou ovlivňovat Vaši infrastrukturu, kde bude Produkt provozovaný.

Nasazení a předání produktu

 1. Produkt je provozován na samostatném virtuálním serveru, v rámci Vašeho virtualizačního prostředí.
 2. Pro nasazení dostanete obraz virtuálního disku, který připojíte k nově vygenerovanému virtuálnímu stroji do Vašeho prostředí.
 3. Zprovoznění virtuálního stroje na Vaší infrastruktuře musí být provedeno pouze autorizovaným partnerem.
 4. Virtuální stroj by měl mít přiřazené zdroje dle minimálních požadavků, uvedených níže v tomto dokumentu. Potřebujete tedy IT specialistu s touto znalostí. Pokud jej nemáte, zajistíme Vám tuto službu pomocí našich odborníků.

Povinné požadavky přístup k službám a nastavení portů

 1. Produkt je provozován na https, komunikace probíhá na portu 443
 2. Z virtuálního stroje musí být umožněn přístup na licenční infrastrukturu DENEVY: lic.denevy.eu z důvodů ověřování platnosti Vaší licence a průběžné aktualizace. Ze stejného důvodu a pro rychlé řešení výjimečných situací musí být umožněn přístup do virtuálního serveru také přes ssh.

Volitelné požadavky přístup k službám a nastavení portů

 1. Produkt dále využívá další služby (např. Google mapy, grafy, ověřování údajů z rejstříku a další). Pokud nepovolíte nebo omezíte přístup serveru k těmto službám na internet, budou tyto služby JunoOne omezeny.

SSL certifikáty, šifrovaná komunikace

 1. Pro zajištění bezpečnosti provozu Produktu je nutné provozovat se SSL certifikátem (https).
 2. Pokud provozujete certifikát na své doméně, musíte zajistit certifikát a jeho obnovu Vy. My Vám poskytneme podporu nasazení certifikátu do Produktu.
 3. V případě nepoužívání certifikátu, používání neplatného nebo jinak vadného certifikátu neručí Poskytovatel za bezpečnostní incidenty tímto způsobené.

Provoz e-mailů na vaší doméně

 1. Pokud chcete provozovat e-maily na Vaší doméně, tedy pokud chcete, aby Produkt odesílal e-maily z Vaší adresy
  1. Musíte zajistit emailový server a přístup Produktu k němu
  2. Musíte zajistit e-mailový účet, kam budou chodit veškeré emailové zprávy, které nemají na serveru fyzicky vytvořenou schránku (emailový koš), na Vámi požadované doméně
  3. Musíte vytvořit e-mailový imap učet emailového serveru, který dané zprávy z emailového koše uvidí a poslat nám přístupy k možnosti testování přístupu

Nároky na provoz, správu, údržbu, aktualizaci a zálohování

 1. Za zálohování dat jste odpovědní Vy jako provozovatel infrastruktury. Jste povinni zajistit některou z forem zálohování tak, jak vyžadují Vaše požadavky na kontinuitu provozu, nejčastěji formou pravidelné zálohy celého virtuálního stroje na úrovni virtualizační platformy nebo pravidelné zálohy dumpů databázového serveru a části file systému s uživatelskými daty.
 2. Je třeba, abyste zajistili správu a monitoring Vašeho virtuálního prostředí, dodrželi minimální hardwarové nároky pro provoz serveru. Jste plně odpovědní za provoz virtuálního serveru, infrastruktury i za jejich zálohování a obnovu.
 3. Všechny aktualizace Produktu na Vaší infrastruktuře budou poskytnuty Dodavatelem, ale nejsou spouštěny automaticky. Administrátor aplikace je spouští z prostředí Produktu ručně v čase, který vyhovuje potřebám Vaší organizace. Časový odstup by neměl být více než týden od vydání nové verze.
 4. Ke spouštění pravidelných aktualizací je potřeba specializace pracovníka údržby. Kromě nových funkcionalit obsahují aktualizace také opravy chyb a bezpečnostní zlepšení, proto jste povinni spouštět aktualizace pravidelně. Berete na vědomí, že Poskytovatel opravuje a vylepšuje produkt pomocí aktualizací. Pokud neumožníte Produkt aktualizovat nebo jej nebudete aktualizovat sami a přestanete tak využívat či platit službu údržby Produktu, ztrácíte právo na záruku.

Disaster recovery

 1. Disaster recovery provádíte v souladu s Vašimi bezpečnostními požadavky a v závislosti na variantě zálohování, kterou zvolíte:
  1. V případě zálohování virtuálního stroje je Disaster recovery prováděna z virtualizačního prostředí.
  2. V případě zálohování s využitím zálohovacích agentů.

Hardwarové nároky na server pro provoz serveru JunoOne

 1. CPU: minimálně 2 GHz, doporučeno 2 x 2 GHz
 2. RAM: minimálně 2 GB, doporučeno 8 GB
 3. HDD: minimálně 20 GB volného místa, nebo více podle objemu uložených dat

Doporučení - hardwarové nároky na záložní server

 1. Pro splnění bezpečnostních standardů silně doporučujeme datově, fyzicky i lokalitně oddělený server pro zálohování Vašich dat (virtuálního prostředí). Doporučujeme vytvoření prostoru, který se rovná alespoň 4násobku Vašeho objemu dat.

Hardwarové nároky na zařízení uživatelů

 1. Nároky na koncová zařízení uživatelů odpovídají běžnému vybavení koncových zařízení a jsou stejné jako v případě provozu v cloudu. Produkt je možné provozovat na jakémkoliv běžném moderním počítači, tabletu či chytrém telefonu nevyžaduje žádné zvláštní nároky. Je jedno, jestli máte Windows, iOS, Ubuntu, nebo jiný operační systém.
 2. Jediné, co uživatelé potřebují je aktualizovaný webový prohlížeč, doporučeným webovým prohlížečem je Google Chrome.

Softwarové požadavky

Minimální:

 • Apache nebo Nginx
 • Apache min. 2.4.18
 • Nginx min. 1.14.2
 • PHP min. 7.2
 • PHP rozšíření včetně pdo-sqlite
 • MySQL min Ver 14.14 Distrib 5.7.25

Doporučené:

 • Ubuntu 16.04
 • Nginx 1.14.2
 • Mysql v14.14 d5.7.26
 • PHP 7.2

Apache nebo nginx config musí směřovat do adresáře public.

COMPANY

DENEVY s.r.o
Business Centrum Ocelářská
Ocelářská 35/1354
190 00, Prague 9

phone: +420 774 494 633
ID: 02995107 VAT: CZ02995107

SUPPORT & SALES

SUPPORT
e-mail: support@denevy.eu
phone: +420 774 494 633

SALES
e-mail: sales@denevy.eu
phone: +420 774 494 633

2020 © Copyright

page by DENEVY